UO doškolovací kurz

Tabuľka – Počet výučby teórie a praktického výcviku pre doškolovací kurz

Skupina/y vodičského oprávnenia Výučba teórie Praktický výcvik
PCP TVV ZBJ PDN
AM, A, A1, B1, T
B, C, C1, D, D1
v kombinácii s E
6 2 2 2 6

Vystetlívky:

PCP – predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisuace právne predpisy
TVV – teória vedenia vozidla
ZBJ – zásady bezpečnej jazdy
PDN – problematika dopravnej nehodovosti